Vårt direktpris: 110:- + porto
ISBN 91-631-3710-0
Finns också som e-bok.

Ur kapitel 2: Själavårdaren – en tjänare

Kristen själavård - fyra särdrag

”som gör den unik”

Att hjälpa människor i svårigheter är inget unikt. Många gör det, ofta med mycket gott resultat. Kunskapen om människan och hennes levnadsvillkor ökar hela tiden, likaså insatserna att hjälpa och stödja.

Kristen själavård drar naturligtvis nytta av alla rika kunskaper som finns inom vård och omsorg i allmänhet, inom psykologi och psykiatri och inom olika sociala kunskapsfält. Det är klokt att ta del av all den kunskap och erfarenhet som finns samlad inom området rådgivning och själavård. Det är vist att tillämpa denna kunskap i den själavårdande situationen.

Utöver detta har den kristna själavården fyra specifika särdrag, som gör den unik.

Unika utgångspunkter

För det första har kristen själavård unika utgångspunkter. Allt som sker i hjälpen och omsorgen har Gud och hans ord som utgångspunkt. Det är tron på Bibelns Gud som utgör själva fundamentet, och det är Guds standard för livet som är vägledande i allt själavårdsarbete. En kristen själavårdare räknar med att Gud, som är skapare av himmel och jord, är aktiv i sin skapelse.

Gud gör gott mot människan och längtar efter att hela hennes brister och ge henne rik nåd: ”Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn” (Ps 103:1-5).

Jesus Kristus är centrum i den kristna själavården, själva fokus runt vilken allting kretsar: ”Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son...” (Hebr 1:1-2). Paulus sammanfattar med fantastiska ord: ”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom” (Kol 1:15-17).

Unika mål

För det andra har kristen själavård unika mål. Många värdefulla mål med insatserna bland behövande människor delar den kristna själavården med andra: att förändra attityder, värderingar och beteenden, att hjälpa till ett gott liv, att stödja i allmänhet och mycket annat. Allt detta är gott och berömvärt.

Men kristen själavård går längre. Den siktar mot syndaförlåtelse och total upprättelse: ”Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder” (Kol 1:13-14).

Den siktar på en upprättad livsstil som överensstämmer med Guds ideal: ”...låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten” (Rom 6:13).

Den siktar på andlig tillväxt: ”Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er” (Ef 3:16-19).

Den siktar på ett totalt helande: ”Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ‘Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.’ Och han som satt på tronen sade: ‘Se, jag gör allting nytt.’” (Upp 21:3-5).

Unika resurser

För det tredje har kristen själavård unika resurser. Den räknar med bönen: ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:7-8).

Den räknar med den helige Andes vägledning: ”Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen” (Joh 16:13).

Den räknar med församlingen som läkande miljö: ”Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet” (Kol 3:12-14).

Den räknar med Guds direkta ingripande: ”Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus” (Fil 4:6-7).

Unika drivkrafter

För det fjärde har kristen själavård unika drivkrafter. Den har sitt ursprung i Guds kallelse: ”Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till” (Ef 2:10).

Den är ett uttryck för Guds vilja: ”Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar… Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom” (Ps 145:13b-14, 18).

Den utgår från Guds kärlek: ”Gud är kärlek… sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen… Vi älskar därför att han först älskade oss” (1 Joh 4:16-17, 19).

Den drivs av sin grund - det Jesus Kristus gjorde på korset: ”Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?” (1 Joh 3:16-17).

Den drivs av sin kraftkälla - hjälp från den helige Ande: ”Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande” (Joh 14:16-17).

Den drivs av sitt framtidshopp - den eviga härligheten hos Gud: ”… och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta” (Upp 21:3-4).


Om bokenInledning Innehållsförteckning Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Textavsnitt 3 Textavsnitt 4 Bildgalleri Studieguide e-bokBeställning